Meningsfull välfärdsteknik genom samverkan – upptäck hur!

Välfärdsteknik för äldre, är det svårt att få det att fungera bra? Du är inte ensam, har du tänkt att du kan samverka mer?

Denna webbsida erbjuder en metodologisk och konceptuell verktygslåda. Det är ett stöd för individer och organisationer som vill samarbeta för att skapa och implementera nya tjänster som möter de äldres behov utifrån deras faktiska förmågor, motiveringar och förväntningar. Verktygslådan bygger på forskning utförd inom SInS - Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan (2017-2018).

logos_top
arrow_down

Att samarbeta med vem?

elderly_top

Äldre
“De som brukar betraktas som ’människor med problem’ (dvs tjänstens slutanvändare) kan istället betraktas som ’människor med förmågor’ (dvs tjänstens medskapare): människor med kunskap, tid, och energi som på ett fruktbart sätt kan bidra till skapandet av en tjänst och, ännu viktigare, till dess vardagliga genomförande” – Ezio Manzini -

professionals_top

Andra professioner
“Att identifiera intressenter är nödvändigt för att klargöra ömsesidiga krav och behov av information, resurser, samordning, och samarbete” - Keld Bødker, Finn Kensing, Jesper Simonsen -.

others_top-min

Andra organisationer
“Koalitioner och nätverk visar sig allt mer vara nyckeln till framgångsrik förändring”
Robin Murray, Julie Caulier-Griece, Geoff Mulgan-

 

.

Att samarbeta om vad?

coll_icon1

Behov och förväntningar
“Funktionsnedsättning uppstår inte hos individen på grund av nedsatt förmåga, utan är ett resultat av att miljöer, produkter och tjänster misslyckas med att ta hänsyn till alla potentiella användares behov och förväntningar” – John Clarkson, Roger Coleman Simeon Keates, Cherie Lebbon-

Läs mer

coll_icon3

En ny tjänst
“Tjänsterna samskapas av användarna, verksamma arbetare och professionella yrkesgrupper genom en dialog som når bortom de perspektiv som de olika aktörerna hade från början. Samproduktion handlar inte om något enstaka tillfälle, likt en folkomröstning där samhället bestämmer vad som ska göras. Att utveckla en tjänst som främjar hälsan kommer att ta mer tid”
Hilary Cottam, Charles Leadbeater-

Läs mer

coll_icon2

Implementering
“Implementeringens mindset handlar om ’hur vi vinner’. Genom att tänka på detta sätt kan man smalna av sitt fokus till de specifika steg som behövs för att realisera det man vill erbjuda. Alla behöver dock arbeta i samspel med varandra för att det ska bli framgångsrikt” – Vijay Kumar-

Läs mer

Om projektet

SInS projektet syftade till att främja social innovation i relation till välfärdsteknik utifrån ett human-centered designperspektiv. Ett sådant perspektiv bygger på samarbete mellan ’experter’ och ’icke-experter’ genom att skapa verktyg som möjliggör att de som experterna designar förlyckas ta en mer aktiv roll i processen – på så sätt uppnås bra resultat som sedan kan anammas. Målet är att utveckla produkter eller tjänster som passar potentiella användares vardag, behov och preferenser, vilket är i linje med SInS övergripande syfte.
 
SInS genomfördes med användning av traditionella sociologiska metoder som:

  • Semistrukturerade intervjuer med representanter för de involverade organisationerna;
  • Fokus grupper med representanter för de involverade organisationerna;
  • Korttids etnografi genomförd vid möten hos kommuner och offentliga tillställningar om välfärdsteknik (t ex Mötesplats Välfärdsteknologi och E-hälsa). Etnografiska observationer genomfördes också vid workshops med äldre.
concept-sorting-min
persona-min
photo-elicitation-min

Vi organiserade också flera workshops med äldre och medarbetare som representerade yrkesgrupper och professioner viktiga för välfärdsteknik. Aktiviteterna på dessa workshops genomsyrades av en deltagarbaserad ansats (s.k participatory approach) för att kunna identifiera problem och spänningar, förstå dessa i sitt lokala sammanhang, och sedan diskutera möjliga lösningar genom designmetodik. Några exempel på aktiviteter är:

  • Fotoelicitering användes för att generera fram behov och förväntningar hos de äldre, samt diskutera dem genom att involvera medarbetare från olika yrken/professioner
  • Concept Sorting användes sedan för att kategorisera resultaten av fotoeliciteringen utifrån medarbetarnas perspektiv
  • Personas tillsammans med en User Journey Maps användes för att följa olika användares steg genom en simulerad upplevelse av rehabilitering hemma efter en olycka, både från de äldres och medarbetarnas perspektiv. Dessa tekniker användes också till att låta olika yrkesgrupper föreställa sig en implementeringsprocess av välfärdsteknik.

Metoden Open Space Technology användes för att engagera deltagarna i en diskussion kring samarbetet mellan äldre och kommunerna, potentiella verktyg som främjar vidare samarbete och eventuell nytta med det.
 
Metoden LEGO SERIOUS PLAY användes för att moderera ett möte mellan representanter från de olika projektparterna för att identifiera kompetenser som kan delas för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i nuvarande tjänster samt uppmuntra till framtida samarbete kring välfärdsteknik.
 
Forskningsresultatet har spridits genom nationella och internationella konferenser samt via publikationer i peer-reviewed akademiska tidskrifter. Genom kontakt med media och specialiserade tidskrifter har vi också nått ut på bredare front. Vi har även presenterat delar av resultaten vid konferensen MVTe 2018: en arena för medarbetare inom vård och omsorg, företag och representanter inom offentlig sektor som vill träffas och diskutera välfärdsteknik.

Publikationer, proceedings från konferenser och utvalda uppträdande i media

icons_top

Cozza M., Crevani, L., Hallin, A., Schaeffer, J. (2018) “Future ageing: welfare technology practices for our future older selves”, Futures. The journal of policy, planning and futures studieshttps://doi.org/10.1016/j.futures.2018.03.011

Cozza, M. (2018) “Interoperability and convergence for welfare technology”, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018, J. Zhou and G. Salvendy (Eds.): ITAP 2018, LNCS 10927, pp. 13–24, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92037-5_2

Andersson, C., Cozza, M., Crevani, L., Schunnesson, J. (2018) “Infrastructuring for remote night monitoring: frictions in striving for transparency when digitalising care service”, 16th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work, Nancy, France, 4-8 June, 2018 (ISSN 2510-2591), DOI: 10.18420/ecscw2018_006)

Crevani, L., Cozza, M. (2018) “Complementary representational practices for articulating matters of concern”, proceeding of the 5thParticipatory Innovation Conference 2018, Eskilstuna, Sweden, pp.270-277 http://pin-c.sdu.dk/2018.html 

2018, 26 June: “En robot med uppdrag att rädda välfärden” [“A robot with a mission to save the welfare”], ETC-Ekonomi, https://www.etc.se/ekonomi/en-robot-med-uppdrag-att-radda-valfarden2018,

21 February: “Brist på forskning som problematiserar välfärdsteknik” [“Lack of research that problematizes welfare technology”], Medicin-Digital Hälsa https://www.insiktmedicin.se/articles/512128/2018-02-21-10-58-53-brist-pa-forskning-som-problematiserar-valfardsteknik

2016, 14 December: “Så kan man samarbeta för att öka livskvaliteten hos äldre” [“This way you can work together to increase the older people’s quality of life”], Mälardalen University webpage - News

Andra initiativ som stödjer introduktionen av välfärdsteknik

Vår webbsida erbjuder ett stöd för dig som vill samarbeta om frågor som rör välfärdsteknik, men om du vill veta mer om olika best practices eller dela med dig av din kunskap så finns det fler initiativ som berör ämnet:

Plattformar för att dela med sig av kunskap och erfarenheter

  • Deladigitalt.se – en plattform för att dela kunskap med andra inom offentlig sektor
  • Olika grupper på sociala medier

Examples of best practices 

 

Lucia Crevani
Lucia Crevani är docent i företagsekonomi med specialisering i organisationsteori. Hennes forskning fokuserar på organisering, ledarskap, introduktion av teknik, genus och intersektionalitet, inspirerad av perspektiv som lyfter fram sociomateriella processer och interaktioner.

Mail: lucia.crevani@mdh.se

Michela Cozza
Michela Cozza är lektor i företagsekonomi med specialisering i organisationsteori och science and technology studies. Hennes forskning fokuserar på organisatoriska processer och teknisk innovation, inklusive design och genus. Hon är en certifierad LEGO SERIOUS PLAY moderator.

Mail: michela.cozza@mdh.se

Koen Wijbrands
Koen Wijbrands är en student på Masterprogrammet Innovation och Design vid Mälardalens högskola som har hjälpt forskarteamet med utvecklingen av denna webbsida.

 


Mail: kws17001@student.mdh.se

Jonathan Schunnesson
Jonathan Schunnesson är en tidigare student vid MDH, numera masterstudent vid Uppsala Universitet, som har varit forskarassistent i SInS projektet.

logos_btm