Att samarbeta med de äldre

Varför?

Rent pragmatiskt för att äldre personer utgör källan till den kunskap och expertis som organisationer behöver för att kunna utforma effektiva tjänster. Ur en politisk synvinkel borde de även bli aktivt involverade i alla faser av processen så att de får möjlighet att säga sitt vad gäller utformningen av de lösningar som kan komma att påverka resten av deras liv.

Hur?

Metoder bör väljas med hänsyn till hur väl de kan besvara de huvudsakliga utmaningarna och frågorna i de olika faserna av besluts- och designprocesserna. Det är också viktigt att vara medveten om möjliga begränsningar som vissa metoder kan medföra när man samlar data. Vidare bör man beakta timing när man planerar aktiviteterna: det är nödvändigt att vara flexibel och tänka på hur exempelvis dåligt väder kan påverka situationen när det planeras aktiviteter som kräver de äldres närvaro.

 

Exempel på möjliga tillvägagångsätt:

 • Testbädd med en lista på äldre som är intresserade av frågan
 • Informationsdagar för äldre, organiserade av kommunen, som för samman politiker, medarbetare, privata vårdgivare och företag
 • Hembesök från kommunala medarbetare hos alla som fyllt 65
 • Demo-miljöer och mobila miljöer med demo-produkter med dedikerade medarbetare som samarbetar med pensionärsföreningar
 • Arbetsgrupper som består av medarbetare från kommunen och representanter av civilsamhället
 • Informationsmaterial skapat tillsammans av kommunen och representanter av civilsamhället
 • Pensionärsföreningar som proaktivt efterfrågar information från kommunen
 • Representanter från pensionärsföreningar som utför utvärderingar av vårdtjänster
 • Pensionärsföreningar som skriver remissvar på nya projekt/piloter

Exempel av möjliga arbetssätt

concept sorting
Concept sorting

Concept sorting är ett disciplinerat sätt att gå igenom en mängd begrepp, organisera dem på ett rationellt sätt och sedan gruppera dem i olika kategorier. Dessa begrepp genereras oftast fram under möten specifikt avsedda för ideation.

ethnography
Korttids etnografi (passing ethnography)

Korttids etnografi genomförs under en begränsad period där forskaren engagerar sig i och samlar material om ett sammanhang (så mycket som möjligt under den korta perioden). Detta möjliggörs genom delaktighet med de individer som studeras.

Passing ethnography is conducted over a limited period of time in which the researcher engages with and seeks as much as can reasonably be obtained, and undertaken with the complicity of the people studies.

open space
Open Space Technology

Open Space Technology är ett sätt att hålla möten, konferenser, internat och offentliga event som fokuserar på en specifik uppgift eller ett viktigt mål– men som börjar utan någon formell agenda, utöver en mer generell.

persona
Persona

Persona är en metod för att definiera och dokumentera potentiella användares personligheter. Genom att analysera olika typer av potentiella användare och gruppera dem utefter attribut som de delar så definieras olika personas. Man kan alltså se personas som olika typer av personligheter. Ett begränsat antal personligheter, eller personas, skapas och betraktas sedan som representativa för målgruppen för projektet. Detta urval av identifierade personas definierar och ramar in det utrymme för möjligheter som innovationsteamet kan fokusera på för att skapa ett koncept. På så sätt kan koncept som möter dessa personas’ behov och passar in i sammanhanget utformas.

photo eli
Fotoelicitering

Fotoelicitering är en metod som använder visuellt material för att få fram kommentarer och spontana reflektioner från deltagarna. Olika typer av visuellt material som används brukar vara foto, video, målningar, tecknade bilder, graffiti eller reklam.

user journey
User journey map (kartan över slutanvändares resa)

User journey map är en flödeskarta som visualiserar en slutanvändares steg genom dennes upplevelse av en tjänst, från början till slut. Denna metod delar upp användarens resa i olika delar för att skapa insikter i möjliga problem som kan uppstå längs vägen samt eventuella vidare möjligheter för innovation.

Att samarbeta med andra professioner

Varför?

Medarbetare har olika professionella och yrkesrelaterade bakgrunder och är vana vid olika arbetspraktiker som motsvarar olika organisatoriska kulturer, strukturer, och tekniska sammanhang. En sådan mångfald leder till olika sätt att förstå vad äldrevård borde handla om. Genom att omfamna sådana skillnader öppnar man upp för större möjligheter att skapa och leverera erbjudanden (produkter eller tjänster) med högt värde, eftersom sådana erbjudanden bygger på en gemensam förståelse av helheten när det gäller problem, behov och förväntningar.

Hur?

Det är viktigt att identifiera representanter av de organisationer som påverkas baserat på deras kunskap av olika relevanta områden. Olika faser kan kräva att olika personer involveras för att generera fram den kunskap som behövs.

 

Arbetsgrupper med:

Exempel av möjliga arbetssätt

concept sorting
Concept sorting

Concept sorting är ett disciplinerat sätt att gå igenom en mängd begrepp, organisera dem på ett rationellt sätt och sedan gruppera dem i olika kategorier. Dessa begrepp genereras oftast fram under möten specifikt avsedda för ideation.

ethnography
Korttids etnografi (passing ethnography)

Korttids etnografi genomförs under en begränsad period där forskaren engagerar sig i och samlar material om ett sammanhang (så mycket som möjligt under den korta perioden). Detta möjliggörs genom delaktighet med de individer som studeras.

photo eli
Fotoelicitering

Fotoelicitering är en metod som använder visuellt material för att få fram kommentarer och spontana reflektioner från deltagarna. Olika typer av visuellt material som används brukar vara foto, video, målningar, tecknade bilder, graffiti eller reklam.

interview
Semistrukturerade intervjuer

Semistrukturerade intervjuer är en metod där en mer informell intervjuguide används, dvs att man utgår ifrån ett dokument med ett antal relevanta ämnesområden och frågor som intervjuaren kan välja att omformulera under intervjun (till skillnad från att alltid ställa exakt samma frågor).

Att samarbeta med andra organisationer

Varför?

Sociala frågor relaterade till välfärdstjänster är mångfacetterade och kräver inte bara olika typer av kompetens, utan också att olika aktörer agerar. Dessutom är det fördelaktigt om man skapar en positiv och stödjande miljö där olika organisationer och föreningar samarbetar för att uppnå resultat som de inte skulle lyckas med individuellt. Ett så brett utvecklat samarbete kan i sin tur lägga grunden för en framträdande samarbetskultur.

Hur?

Det är nödvändigt att röra sig i olika riktningar med olika attityder. Det finns inget enskilt sätt att genomföra initiativ. Olika nivåer inom organisationer – högsta ledningen, mellanchefer, medarbetare – och representanter för de olika logiker som präglar verksamheten behöver involveras, med hänsyn till geografiska begränsningar och de specifika mål som är satta.

 

Exempel på möjliga tillvägagångsätt:

 • Redan existerande intresseorganisationer och företag: SKL – Sveriges kommuner och landsting 
 • Inera – ett företag för att utveckla gemensamma digitala lösningar som ägs av SKL, kommuner, landsting och regioner
 • Politiska nämnder – Hjälpmedelsnämnden
 • Strategiska dokument: Regional digital agenda
 • Lokala samarbeten mellan kommuner för att arbeta fram gemensamma upphandlingar
 • Gemensamma upphandlingar
 • Informella kontakter mellan personer i närheten av varandra

Exempel av möjliga arbetssätt

ethnography
Korttids etnografi (passing ethnography)

Korttids etnografi genomförs under en begränsad period där forskaren engagerar sig i och samlar material om ett sammanhang (så mycket som möjligt under den korta perioden). Detta möjliggörs genom delaktighet med de individer som studeras.

focus group
Fokusgrupp

En fokusgrupp är en gruppdiskussion som ofta startar med input (ett specifikt ämne, olika bilder, m.m.d.) introducerat av forskaren.

interview
Semistrukturerade intervjuer

Semistrukturerade intervjuer är en metod där en mer informell intervjuguide används, dvs att man utgår ifrån ett dokument med ett antal relevanta ämnesområden och frågor som intervjuaren kan välja att omformulera under intervjun (till skillnad från att alltid ställa exakt samma frågor).

The semi-structured interview is a method based on using an interview guide, which is an informal grouping of topics and questions that the interviewer can ask. 

lego
LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden är en process för att moderera möten, kommunikation och problemlösning där deltagarna leds genom ett antal frågor, för att successivt gräva djupare och djupare inom ett visst område. Processen går ut på att varje deltagare får tillgång till ett antal utvalda LEGO®-bitar och sedan bygger sina egna 3D-modeller som respons till de frågor som moderatorn ställer. Dessa 3D-modeller utgör sedermera grunden för gruppdiskussioner, kunskapsöverföring, problemlösning och beslut.